Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji - jednostka organizacyjna gminy, finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn, nie posiadająca osobowości prawnej. Terenem działania jest obszar Kwidzyna, a siedziba mieści się w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6. KCSiR zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XII/175/99 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 16 grudnia 1999 roku jako jednostka budżetowa.


Najważniejsze zadania KCSiR

  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie rekreacji ruchowej i sportu
  • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
  • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej poprzez organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu miasta Kwidzyna
  • wspieranie działalności klubów uczniowskich
  • tworzenie, rozbudowa, eksploatacja i konserwacja bazy rekreacyjno-sportowej
  • udostępnianie bazy rekreacyjno-sportowej


Zarządzane obiekty

Źródła