Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ6bbeb6281c63bc2f-googlemap-00000000-QINU

Szkoła Podstawowa nr 6 na mapie
SP6 Kwidzyn zima.jpg

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie - szkoła mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 54.


Pospolita nazwa szkoły to "tysiąclatka" wywodząca się od propagandowego hasła "Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego".

23 września 1958 - powołany zostaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły im. Tysiąclecia w Kwidzynie.

Budynek szkoły powstał na wykorzystywanym do manifestacji politycznych placu Orła Białego.

Spis treści

Historia Szkoły

 • 23 września 1958 - powołany zostaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły im. Tysiąclecia w Kwidzynie.
 • listopad 1958 - pierwsze składki na Fundusz Budowy Szkoły wpływają do Banku Ludowego w Kwidzynie.
 • styczeń 1959 - zbiórka uliczna pieniędzy na budowę szkoły
 • 22 lipca 1959 - na "Placu Orła Białego" wmurowano kamień węgielny. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał Kazimierz Okniewski.
 • 26 sierpnia 1961 - pierwsza Rada Pedagogiczna, której przewodniczył kierownik szkoły - Alfons Mierzejewski. Grono liczyło 25 osób.

Rok szkolny rozpoczęło 867 uczniów w 22 oddziałach. Szkoła otrzymała 16 sal lekcyjnych, gabinet fizyko - chemiczny, biologiczny, salę gimnastyczną, gabinet lekarski, dentystyczny, kuchnię, pokój nauczycielski, świetlicę, bibliotekę, trzy pomieszczenia dla kierownictwa i administracji, 3 zaplecza na pomoce naukowe, pomieszczenie sklepiku szkolnego, pracownię zajęć technicznych dla dziewcząt (10 maszyn do szycia) i pracownię dla chłopców.

 • 3 września 1961 - uroczyste przekazanie szkoły. Przecięcia wstęgi dokonał przewodniczący PWRN w Gdańsku Piotr Stolarek.
 • 11 listopada 1961 - pierwsze zebranie rodziców, wyłoniono Komitet Rodzicielski.


Z roku na rok przybywało uczniów i nauczycieli. W szkole zaczęło się robić ciasno i dlatego też, Marianna Kwiatkowska - dyrektor szkoły w latach 1978 - 1988 , przedstawiła propozycje rozbudowy szkoły.

W historii szkoły rekordowymi latami w ilości uczniów były:

- rok szkolny 1989/90 - 1482 uczniów,

- rok szkolny 1990/91 - 1504 uczniów,

- rok szkolny 1991/92 - 1530 uczniów,

- rok szkolny 1992/93 - 1242 uczniów.

 • 26 stycznia 1988 - powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły z przewodniczącym Ryszardem Matysiakiem.
 • 13-14.maja 1988 - rodzice i wojsko w czynie społecznym przygotowało teren pod przyszłą budowę, a Warmińskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego wykonało nieodpłatnie wykopy oraz wywóz ziemi. Kierownikiem budowy został p. J.Laszczka, a prace budowlane wykonali pracownicy Spółdzielni Usługowo - Produkcyjnej "Rodło" w Kwidzynie.
 • 29 czerwca 1985 - Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6.
 • wrzesień 1985 - Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs "Wybieramy Patrona Szkoły". Spośród wielu propozycji wypływających od uczniów, rodziców i nauczycieli wybrano postać dr Władysława Gębika.
 • 19 czerwca 1987 - uroczyste nadanie imienia szkole. Przybyło wielu gości: rodzina Władysława Gębika, władze partyjne i państwowe, przedstawiciele zakładów pracy, kwidzyńskich szkół oraz organizacji działających na terenie miasta.

Uroczystość uświetnił występ dziecięcego zespołu regionalnego ze Szczyrzyc, rodzinnej miejscowości Władysława Gębika.

Z każdym rokiem pod bokiem szkoły przybywało bloków mieszkalnych, a więc i dzieci. Należało jak najszybciej adoptować pomieszczenia na izby lekcyjne: z szatni utworzono trzy sale lekcyjne, przebudowano bibliotekę, poszerzono gabinet fizyczny, a pokój nauczycielski przeniesiono na górę do maleńkiego pokoiku. Gdy liczba dzieci zbliżała się do 1500 przystąpiono po wielu staraniach p. dyrektor M.Kwiatkowskiej do budowy nowego skrzydła.

W latach 1989– 2000 dyrektorem szkoły była p. Marianna Piekarz.

Rok szkolny 1990/91 rozpoczęto od uroczystego przecięcia wstęgi. Dokonali tego Inspektor Oświaty i Wychowania mgr Z. Filbrandt,wykonawcy - p. J. Laszczka i M. Kulesz oraz dyrektor szkoły mgr Barbara Piekarz. Do istniejącej części dobudowano nowe skrzydło szkoły, dziękiktóremu powstało 8 sal lekcyjnych i szatnie dla uczniów.

 • 3 września 1990 - nastąpiło otwarcie nowego skrzydła szkoły, w którym uczą się klasy nauczania początkowego.
 • 14 sierpnia 1990 - MEN wprowadziło zmiany programowe, w myśl których do szkoły została wprowadzona religia jako przedmiot nadobowiązkowy oraz język zachodni jako obowiązkowy.

Lata 90–te, to okres sukcesów naszych uczniów w konkursach przedmiotowych, głównie z matematyki, języka polskiego, fizyki, biologii i chemii. Uczniowie zdobywali laury w konkursach recytatorskich i plastycznych i zawodach sportowych.

W 1993 p. Z.Cieślakowska jako pierwsza w naszej szkole zaczęła realizować program nauczania zintegrowanego w nauczaniu początkowym.

W 2000 w szkole powstała pierwsza klasa integracyjna, a trudu jej poprowadzenia podjęła się p. Danuta Truchan wspólnie z p. Mirosławą Makul jako nauczycielem wspomagającym.

Od 2001 dyrektorem szkoły jest p. Lidia Nowacka.

W roku 2002 szkoła została gruntownie wyremontowane, uzyskała nową elewację, wykonano termoizolację.

W tym samym 2002 roku obchodziliśmy czterdziestolecie szkoły. Wystąpili goście ze Szczyrzyca oraz kabaret złożony z naszych absolwentów. Otwarto Izbę Patrona.

Od 2002 roku szkoła jest organizatorem Międzynarodowego Kongresu Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji.

 • 2004 - Zmieniono połączenie z Internetem na szybkie łącze stałe, uruchomiono własny serwer www i przeniesiono stronę szkoły z serwera ckj.edu.pl
 • 2006 - Drugą halę sportową, dzięki staraniom władz miasta, oddano do użytku na początku roku. Jesienią, w miejscu starych boisk przy szkole, wybudowano nowoczesną bieżnię i boisko do piłki koszykowej.
 • 2007 - Od początku roku wszystkie pomieszczenia do prowadzenia zajęć mają dostęp do Internetu.
 • 23 marca 2007 uroczysta akademia z okazji 45 lecia szkoły oraz 20 lecia nadania imienia i sztandaru
 • 24 marca 2007 IV Kongres Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji. Tematyka seminarium i warsztatów dotyczyła doświadczeń szkolnych uczniów jako form wspierania wychowania na drodze do osiągnięcia kompetencji kluczowych.

Patron

Popiersie Władysława Gębika w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie
Obraz z SP6 w Kwidzynie przedstawiający Władysława Gębika

29.06.1985 r. w czasie obrad Rady Pedagogicznej została podjęta uchwała w sprawie nadania imienia Szkole. We wrześniu 1985 roku Samorząd Szkolny ogłosił konkurs pod hasłem: "Wybieramy Patrona Szkoły". Napłynęło wiele propozycji od uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Ostatecznie wybrano postać dr Władysława Gębika.

Wybór uzasadniano:

 1. był orędownikiem polskości na ziemiach Powiśla,
 2. wychowywał młodzież w duchu polskości, w duchu miłości do ojczyzny, na dzielnych obywateli, którzy po ukończeniu szkoły staną wśród ludu naszego jako równi z równymi, oświecając i pogłębiając z nimi przekonania o wielkości naszego narodu.

19.06.1987 r. odbyła się oficjalna uroczystość nadania imienia szkole. Otrzymała ona także sztandar. Po tej uroczystości odsłonięto popiersie Patrona. Przybyło wielu gości: rodzina Władysława Gębika, władze partyjne i państwowe miasta i województwa (wówczas elbląskiego), przedstawiciele zakładów pracy, innych kwidzyńskich szkół oraz organizacji działających na terenie miasta. Uroczystość uświetnił występ dziecięcego zespołu regionalnego ze Szczyrzyc, rodzinnej miejscowości Władysława Gębika. Szkoła udekorowana była pięknymi tablicami ilustrującymi życie i działalność patrona.

W 2002 roku została otworzona Izba Patrona. Służy wzbogaceniu wiedzy uczniów o patronie ich szkoły. Zgromadzono w niej najcenniejsze pamiątki - rękopisy, dokumenty, wycinki prasowe, książki, fotografie, medale, a także przedmioty osobiste Władysława Gębika.

Od 1988 roku najwybitniejszym uczniom kończącym edukację wręczany jest Medal Patrona. Od 2002 roku zmianie uległ wizerunek odznaczenia.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 6
im. dr. Władysława Gębika
z Oddziałami Integracyjnymi
w Kwidzynie
ul. Grunwaldzka 54
82-500 Kwidzyn
tel. (55) 279-34-44
fax: (55) 261-34-44
e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl

Dyrektor: Lidia Nowacka

Źródło

Strona internetowa SP6