"Zarys monografii geograficznej dorzecza rzeki Liwy" - Margerita Cieniawa