Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Adres: ulica Grudziądzka 6, tel./fax 055 646 16-26

Godziny urzędowania:

Kierownikiem MOPS w Kwidzynie jest Bożena Kwiatkowska.


Zadania

Celem MOPS jest realizacja zadań pomocy społecznej wynikającej z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy. Do zadań tych należy:

  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi świadczeń,
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  • praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  • współdziałanie z istniejącymi na terenie miasta organizacjami społecznymi, zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
  • inne: prowadzenie stacji socjalnej, realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, prowadzenie dodatków mieszkaniowych, transport uczniów niepełnosprawnych.

Źródła