H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego/wykaz skrótów

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Wykaz skrótów używanych przy opisywaniu źródeł w książce H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego

Spis treści

A

 • AB - Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. von W. Ziesemer, Danzig 1921.
 • AMH - Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410-1420, hrsg. von Ziesemer, Königsberg 1911.
 • Ar - Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych, pod red. S. Arnolda, T.I: Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie, Warszawa 1936-1939.

B

 • Bach - A. Bach, Deutsche Namenkunde, Heidelberg, Bd. I: Die deutschen Personennamen, H. 1-2, 1952; Bd. II: Die deutschen Ortsnamen, H. 1, 1953, H. 2, 1954, H. 3: Riegisterband, 1956.
 • BN - Seria "Brandenburgisches Namenbuch", Berliner Beiträge zur Namenfoeschung, hrsg. von H. H. Bielfeld und T. Witkowski, Weimar od 1967. Wyzyskano tomy I-IV.
 • Biskup - M. Biskup, Atlas historyczny Polski. Prusy Królewskie w drugie połowie XVI wieku, Warszawa 1961.
 • Br - A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.

C

 • CDPr - Codex diplomaticus Prussicus, hrsg. von J. Voight, Bd. I-II, Königsberg 1836-1861.
 • CDW - Codex diplomaticus Warmiensis, hrsg. von C. P. Woelky und J. M. Saage, Bd. -II, Mainz 1860-1864; Bd. III, Braunsberg und Leipzig 1874; Bd. IV, Braunsberg 1935.
 • Chrzan - F. Chrzanowski, Przewodnik po wodach Pomorza Gdańskiego, Warszawa 1959.
 • Cr - H. Cramer, Gesichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 11-12, Marienwerder 1884.

D

 • Dor G - E. Dormann, Gesichte des Kreises Marienburg, Danzig 1862.
 • DS - Seria "Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte", hrsg. von T. Frings und R. Fischer, Historische Kommission bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, od 1956. Wyzyskano tomy I-XIX.

E

 • EAG - J. Endzelins, Altpreussische Grammatik, Riga 1944.

F

 • F - Seria "Fontes" Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń od 1897. Wyzyskano głównie tomy IV, V, XXXII i ujęte w odrębną pozycję Źródła do dziejów Ekonomii Malborskiej.
 • Fr - E. Fraenkel, Litauisches etymolgisches Wörterbuch, Bd. I-II, Heidelberg 1962-1965.

G

 • Ger - G. Gerullis, Die altpreussischen Ortsnamen, Berlin-Leipzig 1922.

H

 • H - Źródła do dziejów Ekonomii Malborskiej, Toruń t. I, wyd. W. Hejnosz, "Fontes",t. XLV, 1959; t. II, wyd. W. Hejnosz i J. Gronowski, t. XLVIII, 1960; t. III, wyd. W. Hejnosz i J. Gronowski, (t. LII, 1963); t. IV, wyd. W. Hejnosz i J. Waluszewska, t. LVIII, 1967; t. V, wyd. W. Hejnosz, t. LXII, 1971.
 • HW - Hydronimia Wisły, cz. I: Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, pod red. P. Zwolińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965, "Prace Onomastyczne PAN", nr 7.

K

 • Kauf - K. J. Kaufmann, Gesichte des Kreises Rosenberg, Marienwerder 1927.
 • KDP - Kodeks dyplomatyczny Polski, Warszawa. t. I, wyd. L. Ryszczewski i A. Muczkowski, 1847; t. II, wyd. ciż. 1848-1852; t. III, wyd. J. Bartoszewicz, 1858; t. IV, wyd. tenże, 1887.
 • Kęt - W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882.
 • Kęt N - W. Kętrzyński, Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckimi, Lwów 1879.
 • Krzep I - J. K.(rzepela), Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego, Kraków 1925.
 • Krzep II - J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927.

L

 • L - Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas, Vilnius 1959.
 • LHD - A. Vanagas, Lietuvos TSR hidronimų daryba, Vilnius 1970.
 • Linde - S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I-VI, Lwów 1854-1860.
 • LKž - Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 1941-1947.
 • LMC I - Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961.
 • LMC II - Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1962.
 • LPm II - Lustracja województw Prus Królewskich 1624 z fragm. lustracji 1615, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967.
 • LUE - Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, Vilnius 1963.

M

 • MAB - Das Marienburger Ämterbuch, hrsg. von W. Ziesemer, Danzig 1916.
 • Mil - T. Milewski, 'Indoueropejskie imiona osobowe, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969.
 • MKB - Das Marienburger Konventsbuch, hrsg. von W. Ziesemer, Danzig 1913.
 • MRP - Marticularum Regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski, t. I-V, Warszawa 1905-1919.
 • MTB - Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409, hrsg. von E. Joachim, Königsberg 1896.

N

 • NMS - Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000, Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1941, Grossblat 27 (Marienburg) i 42 (Marienwerder).

P

 • Perl - Pommerellisches Urkundenbuch, hrsg. von M. Perlbach, Bd. I-II, Danzig 1881-1882.
 • Pielg - Materiały mikrotoponomastyczne zamieszczane w pelplińskim "Pielgrzymie" od 1888 r. Data jest podana przy zapisie, po skrócie Pielg podaje się numer rocznika tego czasopisma.
 • PMT I - E. Breza, Toponimia powiatu kościerskiego, Gdańsk 1974.
 • PMT II - U. Kęsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem -ov-, Gdańsk 1976, "Pomorskie Monografie Toponomastyczne", nr 2.
 • PUB - Preussisches Urkundenbuch, Bd. I, hrsg. von Philippi, A. Seraphin, Königsberg 1882; Bd. II, hrsg. von M. Hein, E. Maschke, Königsberg 1932; Bd. III, hrsg. von M. Hein, H. Koeppen, Aalen 1958-1961; Bd. IV, hrsg. von. H. Koeppen, Marburg 1960; Bd. V, hrsg. von H. Koeppen, Marburg 1969.

R

 • R - S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, wg uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przew. S. Srokowskiego, cz. I-II, Wrocław - Warszawa 1951.

S

 • S - A. Seligo, Die Fischgewässer der Provinz Westpreussen, Danzig 1902.
 • SchL - K. Schiller, A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bd. I-VI, Bremen 1875-1881.
 • SG - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, Warszawa 1880-1902.
 • SJP - Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I-XI, Warszawa 1958-1969.
 • - F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I-IV, z. 2, Kraków 1952-1971.
 • SM - Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej', Warszawa 1967.
 • Sm I - A. Semrau, Die Orte und Fluren im ehemaligen Gebiet Stuhm und Waldami Bönhof (Komturei Marienburg), "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn", H. 36: 1928, 1-222.
 • Sm II - A. Semrau, Die Orte und Fluren im ehemaligen Kammeramt Morin (Komturei Christburg), "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn", H. 38: 1930, s. 127-156.
 • Sm III - A. Semrau, Die Siedlung im Kammeramt Morein (Komturei Christburg) während der Ordenszeit, "Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft u. Kunst zu Thorn", H. 39: 1931, s. 1-152.
 • SP - Słownik prasłowiański, oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod red. F. Slawskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk od 1974.
 • SRP - Seriptores rerum Prussicarum, hrsg. von T. Hirsch, M. Töppen, Bd. I-V, Leipzig 1861-1874.
 • Srt - Schrötter, Karte von Ostpreussen nebst Preussisch Litauen und Westpreussen nebst des Netzedistrict, Berlin 1803-1810 (mapa w skali 1 : 150 000 sporządzona ok. 1790 r.).
 • SSNO - Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. I-III, z. 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965-1972.
 • Sych - B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej,t. I-VII, Wrocław - Warszawa - Kraków 1965-1976.

T

 • TAS - R. Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, Götingen 1910.
 • Tasz - W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków 1925; tenże, Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału, Kraków 1946; przedruk obu pozycji (w:) tenże, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław - Kraków 1958.
 • Top - W. N. Toporow, Prusskij jazyk, Słowar`, I. A-D, Moskwa 1975. II. E-H, Moskwa 1979.
 • TPP - R. Trautmann, Die altpreussischen Personennamen, Göttingen 1925.

U

 • UBP - H. Cramer, Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 15-18, Marienwerder 1885-1887.

W

 • Woe - Urkundenbuch des Bisthums Culm, hrsg. von C. P. Woelky, Bd. I-II, Danzig 1884-1887.
 • Wun - H. Wunder, Die Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg 13.-16. Jahrhundert, Wiesbaden 1968.

Z

 • Z - Z. Zinkevičius, Lietuvių antroponimika, Vilnius 1977.
 • ZB - Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414-1438), hrsg. von P. G. Thielen, Marburg 1958.
 • ZHM - Das Zinsbuch des Hauses Marienburg, hrsg. von W. Ziesemer, Marienburg 1910.
 • ZtM - Drobne materiały w "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", Marienwerder od 1876.

Ź

 • ŹD - Źródła dziejowe, t. XXIII: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. XII: Prusy Królewskie, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911.