Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Uchwała Nr III/12/06
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kwidzyna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz.128, Dz.U. Nr 175, poz.1457, Dz.U. Nr 181, poz.1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.


Rada Miejska w Kwidzynie nadaje Panu Profesorowi dr. hab. Leszkowi Balcerowiczowi tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KWIDZYNA.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Miasto Kwidzyn jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym. Mieszkańcy kreują politykę lokalną opartą na przedsiębiorczości i zrównoważonym rozwoju. Realizowana jest strategia rozwoju miasta z wykorzystaniem jego mocnych stron. Proces ten nie byłby możliwy, gdyby nie stworzenie odpowiednich warunków rozwoju oraz możliwości prawnych i przekonanie, że ta droga rozwoju jest słuszna.

Grupa ludzi skupiona wokół prof. Leszka Balcerowicza mająca wizję innej Polski od początku przemian ustrojowych konsekwentnie realizowała program naprawy i odnowy ekonomicznej. Opracowany przez prof. Leszka Balcerowicza program dotyczył mechanizmów ekonomicznych i rynkowych całego kraju ale w swojej uniwersalności dotyczył też każdego z nas. To program dający realną szansę na normalizację gospodarczą i prawidłowy rozwój, jednak wymagający wielu wyrzeczeń .

Intensywne starania prof. Leszka Balcerowicza doprowadziły do przekształcenia Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie z dniem 1 stycznia 1991 roku w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Po kilkumiesięcznych negocjacjach, w dniu 10 sierpnia 1992 roku, największy koncern papierniczy świata - International Paper Corporation nabył 80% udziałów. Zapoczątkowało to gospodarczy wzrost miasta, powstawanie i rozwój wielu zakładów przemysłowych, stworzenie wielu miejsc pracy i utrwalanie tożsamości Kwidzyna.

Prof. Leszek Balcerowicz będąc w Kwidzynie w 1998 roku jednoznacznie oceniał szanse rozwoju miasta. Znał nasze dokonania i żywo reagował w dyskusji na poruszane problemy. Spotkanie to utwierdziło ówczesne władze samorządowe o słuszności obranych metod zarządzania miastem. Prof. Leszek Balcerowicz jest jednym z najwyżej cenionych współczesnych ekonomistów. Potrafił w bardzo krótkim czasie zmienić bieg historii gospodarczej naszego kraju.

We wrześniu 1989 r. objął stanowisko wicepremiera i ministra finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie. Był również przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Opracował i realizował plan szybkiej stabilizacji i transformacji pogrążonej w kryzysie gospodarki polskiej, powszechnie znany jako "Plan Balcerowicza". Pełnił swoje funkcje do grudnia 1991 r.

W latach 1992 - 2000 przewodniczył Radzie Fundacji i Radzie Naukowej Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. Jest członkiem: Europejskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od października 1997 do czerwca 2000 roku ponownie pełnił funkcję wicepremiera, ministra finansów i przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

22 grudnia 2000 r. Sejm RP powołał prof. Leszka Balcerowicza na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

W 1993 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa francuskiego Uniwersytetu w Aix-en-Provence, w 1994 r. University of Sussex w Wielkiej Brytanii, w 1996 r. De Paul University of Chicago (USA), a w 1998 roku Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dundee University oraz Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. W 1999 r. został wyróżniony doktoratem Honoris Causa przez Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja), w 2001 r. przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), w 2002 r. przez Uniwersytet del Pacifico w Limie (Peru) oraz Uniwersytet "Alexandru Ioan Cuza" w Jassach (Rumunia), a w 2004 r. przez Uniwersytet im. Georga Mercatora w Duisburgu (Niemcy). W roku 1992 został, jako pierwszy przedstawiciel Europy Środkowo -Wschodniej, wyróżniony prestiżową nagrodą Ludwika Erharda. W październiku 1998 roku otrzymał nagrodę "Minister Finansów roku 1998" przyznaną przez brytyjski miesięcznik finansowy "Euromoney", a w styczniu 1999 r. - nagrodę dla najwybitniejszego Europejczyka w 1998 r. - "Transatlantic Leadership Award" przyznaną przez Instytut Europejski w Waszyngtonie. W 1999 r. otrzymał również Nagrodę Środkowoeuropejską (Central European Award) dla najlepszego ministra finansów 1998 roku. W roku 2001 został wyróżniony przyznawaną po raz pierwszy Nagrodą Friedricha Augusta von Hayeka za wkład w rozwój gospodarki wolnorynkowej; w tym samym roku otrzymał nagrodę im. Carla Bertelsmanna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transformacji gospodarczej w Polsce a w 2002 r. nagrodę Fundacji Fasela za zasługi dla społecznej gospodarki rynkowej.

W styczniu 2004 r. prestiżowy brytyjski miesięcznik "The Banker" przyznał prof. Leszkowi Balcerowiczowi tytuł bankiera roku w kategorii banków centralnych Europy; w październiku wyróżniony został nagrodą Emerging Markets Awards dla najlepszego prezesa banku centralnego w Europie Środkowowschodniej. Żyjemy w czasach kryzysu autorytetów. Obyczaje polskiej gospodarki i życia publicznego pozostawiają wiele do życzenia. Wysokie standardy zarówno zawodowe jak i etyczne Pana prof. Leszka Balcerowicza wytyczają kierunek, którym powinniśmy podążać. Nasze miasto jest tego przykładem.

Wpływ prof. Leszka Balcerowicza na rozwój naszego kraju i miasta oraz jego charyzmatyczna osobowość pozwala nam z dumą zaproponować Mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kwidzyna.


Źródło