Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Powiatowy Urząd Pracy

Adres: ul. Grudziądzka 30, tel./fax (55) 616 19-00

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00-15:00 Obsługa interesantów: 7.30 - 14.00

Dyrektorem PUP Kwidzyn jest Jerzy Bartnicki


Zadania

PUP Kwidzyn wykonuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. 2004, Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to:

 • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;
 • inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
 • opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 • współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • wydawanie decyzji


Źródła