Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ22c621811db5e8-googlemap-00000000-QINU

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne na mapie

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne

Przedszkole Ekologiczne - tablica


Informacje o przedszkolu

Przedszkole znajduje się przy ul.Mickiewicza 19a w Kwidzynie.

Kierownikiem placówki jest Ewa Niedziałek-Cyrson.


Misja przedszkola

 • Zapewnienie każdemu dziecku warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.
 • Rozwijanie osobowości dziecka w takim stopniu, aby było dobrze przygotowane do pełnienia określonych ról społecznych.
 • Przedszkole to sprawnie i dobrze kierowana, otwarta na zmiany i innowacje placówka autonomiczna.
 • Integracja społeczności przedszkolnej i Środowiska.
 • Zapewnienie udziału rodzicom w kształtowaniu wizerunku przedszkola.
 • Tworzenie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Kształcenie nowego stylu życia opartego na współistnieniu człowieka w harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 • Kształtowanie proekologicznych i obywatelskich postaw wychowanków, personelu przedszkola i rodziców.
 • Różnicowanie działań opiekuńczo ? edukacyjnych do potrzeb dziecka


Zadania przedszkola

 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.
 • Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb.
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole.
 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 • Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
 • Rozwijanie wrażliwości moralnej.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.
 • W przedszkolu szczególny nacisk będzie położony na edukację ekologiczną.Kontakt

tel. 055 2792363


Strona internetowa

http://www.eko.ckj.edu.pl/


Przedszkola w powiecie kwidzyńskim