Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Kwidzynie

Adres: ulica Ogrodowa 6, tel. (55) 279 26-96, fax (55) 279 29-97

Godziny urzędowania: poniedziałek: 7:00 - 17:00, wtorek-piątek 7:00 - 15:00

Kierownikiem PT KRUS w Kwidzynie jest mgr inż. Janina Borsuk.

Placówka w Kwidzynie powstała w 1993 roku.

Zadania

Do podstawowych zadań KRUS wynikających z ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 z późn. zm.) należy:

  • obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie;
  • przyznawanie i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich,
  • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego
  • działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym,
  • prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS
  • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Właściwość miejscowa

PT KRUS Kwidzyn obsługuje rolników, ich domowników i członków ich rodzin, którzy prowadzą rolniczą działalność w gospodarstwie rolnym na terenie gmin: Kwidzyn, Gardeja, Sadlinki i Prabuty. Przy Placówce Terenowej KRUS w Kwidzynie działa lekarz rzeczoznawca KRUS (I instancja).


Źródła: