H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego/wykaz skrótów

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Wykaz skrótów używanych przy opisywaniu źródeł w książce H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego

Spis treści

A

Ar - Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych, pod red. S. Arnolda, T.I: Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie, Warszawa 1936-1939

C

CDPr - Codex diplomaticus Prussicus, hrsg. von J. Voight, Bd. I-II, Königsberg 1836-1861

CDW - Codex diplomaticus Warmiensis, hrsg. von C. P. Woelky und J. M. Saage, Bd. -II, Mainz 1860-1864; Bd. III, Braunsberg und Leipzig 1874; Bd. IV, Braunsberg 1935

Cr - H. Cramer, Gesichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 11-12, Marienwerder 1884

F

F - Seria "Fontes" Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń od 1897. Wyzyskano głównie tomy IV, V, XXXII i ujęte w odrębną pozycję Źródła do dziejów Ekonomii Malborskiej

K

Kęt - W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882

L

LMC I - Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961

M

MRP - Marticularum Regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski, t. I-V, Warszawa 1905-1919

N

NMS - Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000, Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin 1941, Grossblat 27 (Marienburg) i 42 (Marienwerder)

P

PUB - Preussisches Urkundenbuch, Bd. I, hrsg. von Philippi, A. Seraphin, Königsberg 1882; Bd. II, hrsg. von M. Hein, E. Maschke, Königsberg 1932; Bd. III, hrsg. von M. Hein, H. Koeppen, Aalen 1958-1961; Bd. IV, hrsg. von. H. Koeppen, Marburg 1960; Bd. V, hrsg. von H. Koeppen, Marburg 1969

R

R - S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, wg uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przew. S. Srokowskiego, cz. I-II, Wrocław - Warszawa 1951

S

SG - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, Warszawa 1880-1902

Srt - Schrötter, Karte von Ostpreussen nebst Preussisch Litauen und Westpreussen nebst des Netzedistrict, Berlin 1803-1810 (mapa w skali 1 : 150 000 sporządzona ok. 1790 r.)

U

UBP - H. Cramer, Urkundenbuch zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien, "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", H. 15-18, Marienwerder 1885-1887

Z

ZtM - Drobne materiały w "Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder", Marienwerder od 1876

Ź

ŹD - Źródła dziejowe, t. XXIII: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. XII: Prusy Królewskie, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911